شرکت CERES آلمان، دارای تاییدیه از DAKKS (سازمان تایید صلاحیت اتحادیه اروپا)، خدمات بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی ارگانیک، گپ، مواد و فرآورده های غذایی، نساجی ارگانیک و سوخت های زیستی را در سطح بین الملل انجام می دهد.

شرکت بازرسی آسکو بین الملل با تلاش برای گسترده کردن فعالیت بازرسی کشاورزی خود و خدمت رسانی به تولید کنندگان با کاهش هزینه های بازرسی و گواهی با استفاده از بازرسین ایرانی آموزش دیده، همکاری خود را با CERES  آلمان در سال 1399 آغاز نموده است.