• global gap

عملیات خوب کشاورزی یا (G.A.P) Good Agricultural Practices کلیه مراحل تولید محصول از آماده سازی زمین زراعی، کشت بذر در خاک تا خارج شدن محصول از مزرعه را پوشش می‌دهد. از این رو استاندارد عملیات خوب کشاورزی ، مناسب کشاورزانی است که فرایند تولید محصولات کشاورزی را از آماده سازی تا برداشت محصول تحت کنترل داشته و بر آن نظارت می‌کنند.G.A.P  به معنی عملیات خوب کشاورزی مبتنی بر اصول فنی است. در این فرآیند، محصول سالم که با حداقل مصرف نهاده های شیمیایی در قالب مدیریت تغذیه تلفیقی (Integrated Nutrition Management) و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها (Integrated Pest Management) در اراضی عاری از فلزات سنگین و در فقدان مایکوتوکسین ها (سمومی که معمولا پس از برداشت محصول در انبار و یا در فرآیندهای فرآوری از آلودگی های میکروبی تولید می گردند) تولید شده است به دست مصرف کننده می رسد. تولیدکننده در راستای اخذ این گواهی باید تلاش کند که به تغذیه تلفیقی گیاه (ترکیب کودهای شیمیایی، آلی و زیستی به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی) و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها (استفاده ترکیبی از سموم شیمیایی و عوامل کنترل بیولوژیک) در کنار سایر روش های مدیریت تلفیقی (روش های مکانیکی و به زراعی) بپردازد و بدین ترتیب میزان پسماند این ترکیبات در زنجیره ی غذایی محدود گردد. آسکو بین‌الملل نماینده رسمی و انحصاری CERES-GmbH در ایران پس از انجام بازرسی و بررسی مدارک و مستندات به صدور گواهی Global G.A.P می پردازد.

اهداف نهایی استقرار گپ:

  • به حداقل رساندن آلودگی های فیزیکی، شیمیائی، میکروبیولوژی در محصول به منظور تأمین امنیت و ایمنی مواد غذایی
  • ارتقاء کیفیت و به ویژه کیفیت بهداشتی محصول تولیدی
  • کاهش مصرف ترکیبات شیمیائی در تولید
  • به حداقل رساندن اثر تخریبی فعالیت های کشاورزی بر محیط زیست
  • اجرای IPM (مدیریت تلفیقی آفات) در تولید محصولات کشاورزی
  • تضمین کارفرما برای توجه به سلامت و ایمنی کارگران